Sven Dwulecki

Sven Dwulecki

Mgr; doktorant na Uniwersytecie Eberharda Karola w Tybindze, specjalista ds. badań rynku w Cryteku i członek rady naukowej „Facta Ficta. Journal of Theory, Narrative & Media”. Jego badania koncentrują się na retoryce gier wideo i wpływie tych ostatnich na konsumentów; w ramach swojej specjalności łączy retorykę biznesową i cyfrową z perspektywą strategii marketingowej, innowacji i przemysłu rozrywkowego. Wraz z Krzysztofem M. Majem redaktor pracy zbiorowej Worlds of Bioshock (ma się ukazać pod koniec 2017 roku).
• • •
MA; doctoral candidate at the University of Tübingen, market researcher at Crytek, and member of the editorial board of the Facta Ficta. Journal of Theory, Narrative & Media. His research is focused on rhetoric of video games and their influence on consumers; in his field of expertise, he combines business and digital rhetoric with an emphasis on marketing strategy, innovation, and the entertainment industry. Co-editor, together with Krzysztof M. Maj, of the upcoming Worlds of Bioshock essay collection (to be released end of 2017).


Anna „Anneke” Kańtoch

Anna „Anneke” Kańtoch

Pisarka fantastyczna, laureatka m.in. Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla (pięciokrotnie) oraz European Science Fiction Society Encouragement Award. Autorka cyklów powieści o Domenicu Jordanie, „Przedksiężycowi” i innych. (Fot. Sławomir Okrzesik.)
• • •
Speculative fiction writer as well as Janusz A. Zajdel Award (fivefold) and, amongst others, European Science Fiction Society Encouragement Award laureate. Author of the book series on Domenic Jordan, the Przedksiężycowi one, and others. (Photo by Sławomir Okrzesik.)


Łukasz Lamża

Łukasz Lamża

Dr; asystent na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie i członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Specjalizuje się w kosmologii, astrofizyce oraz zagadnieniach filozoficznych związanych z tymi naukami. Autor książek popularnonaukowych Przekrój przez Wszechświat oraz Granice Kosmosu – granice kosmologii.
• • •
PhD; assistant professor at the Pontifical University of John Paul II in Krakow and member of the Copernicus Center for Interdisciplinary Studies. He specialises in cosmology, astrophysics, and philosophical issues related to these sciences. Author of the popular science Przekrój przez Wszechświat and Granice Kosmosu – granice kosmologii books.


Krzysztof M. Maj

Krzysztof M. Maj

Mgr; doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim, fundator i członek zarządu Ośrodka Badawczego Facta Ficta, a także redaktor naczelny czasopisma popularnonaukowo-artystycznego „Creatio Fantastica”. Zajmuje się utopian studies, transmediami, światotwórstwem, grami wideo i fantastyką. Autor monografii Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych.
• • •
MA; doctoral candidate at the Jagiellonian University, founder and board member of the Facta Ficta Research Centre, as well as editor-in-chief of the Creatio Fantastica popular science and art journal. Utopian studies, transmedia, worldbuilding, video games, and speculative fiction are amongst his research interests. Author of the Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych monograph.


Lucas Misseri

Lucas Misseri

PhD; badacz w National Scientific and Technical Research Council (CONICET) i asystent na National University of Chilecito. Jego główne obszary badawcze to filozofia praktyczna oraz utopian studies; obecnie skupia się na współczesnych formach utopizmu politycznego, takich jak cyberpolityka i technoprogresywizm (in. transhumanizm demokratyczny).
• • •
PhD; postdoctoral researcher at the National Scientific and Technical Research Council (CONICET) and assistant professor at the National University of Chilecito. His main research interests are practical philosophy and utopian studies; he is currently focused on contemporary forms of political utopianism such as cyberpolitics and technoprogressivism a.k.a. ‘democratic transhumanism’.


Aleksandra Przegalińska-Skierkowska

Aleksandra Przegalińska-Skierkowska

Drs; adiunktka w Akademii Leona Koźmińskiego i visiting scholar Massachusetts Institute of Technology. Filozofia artylektów, kognitywistyka i rzeczywistość wirtualna to część jej zakresu badawczego. Autorka monografii Istoty wirtualne. Jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję. (Fot. Mikołaj Starzyński.)
• • •
PhD; assistant professor at the Kozminski University and visiting scholar at the Massachusetts Institute of Technology. Cognitive science, virtual reality, and philosophy of artilects are a part of her research scope. Author of the Istoty wirtualne. Jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję monograph. (Photo by Mikołaj Starzyński.)

Reklamy