Regulamin konkursu „Fantastyczna Prelekcja”

Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu „Fantastyczna Prelekcja”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Koło Naukowe Studentów Filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Stowarzyszenie Krakowska Sieć Fantastyki.

2. Konkurs skierowany jest do Uczestniczek i Uczestników Wydarzenia „Filozofikon 2016. Konwent i konferencja naukowa”, zwanego dalej „Wydarzeniem”.

3. Konkurs odbywa się w czasie trwania Wydarzenia i na jego terenie.

Uczestnictwo

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wygłoszenie prelekcji przewidzianej w Programie.

5. Z udziału w Konkursie wyłączeni są Organizatorzy (Justyna Figas-Skrzypulec, Jakub Palm, Adrianna Płoskonka), Prelegent wygłaszający Wykład Inauguracyjny (Adam Workowski), oraz Uczestniczka i Uczestnicy panelu dyskusyjnego (Krzysztof. M. Maj, Marcin Przybyłek, Izabela Trzcińska).

Głosowanie

6. Prawo oddania głosu na wybrane prelekcje przysługuje Uczestnikom i Uczestniczkom Wydarzenia.

7. Do oddania głosu na wybrane prelekcje służy wyłącznie odpowiednio oznaczona karta do głosowania, którą Uczestniczka lub Uczestnik otrzymuje w trakcie akredytacji. Wydanie duplikatu karty do głosowania możliwe jest jedynie w przypadku zniszczenia pierwotnej karty i tylko po zwróceniu jej przy stanowisku akredytacyjnym.

8. Głosowanie jest anonimowe i odbywa się poprzez wpisanie nazwiska Prelegenta lub Prelegentki, za wyłączeniem tych, o których mowa w pkt. 5., na karcie do głosowania oraz wrzucenie jej do oznakowanej urny. Kolejność wpisanych nazwisk nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji.

9. Uczestniczka lub Uczestnik może oddać głos na nie więcej niż trzy prelekcje.

11. Uczestnik lub Uczestniczka może wypełnić tylko jedną kartę do głosowania.

12. Głosowanie trwa do godziny 16:00.

Rozstrzygnięcie

12. Konkurs wygrywa troje Prelegentek i/lub Prelegentów, które lub którzy w drodze głosowania zdobędą największą liczbę głosów.

13. Za liczenie głosów i wyłonienie Zwycięzców i/lub Zwyciężczyń odpowiedzialni są Organizatorzy.

14. W przypadku remisu o sposobie rozstrzygnięcia Konkursu decydują Organizatorzy.

15. Ogłoszenie wyników głosowania oraz wręczenie nagród odbędzie się zgodnie z punktem przewidzianym w Programie.

Postanowienia końcowe

16. W sprawach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie oraz w kwestiach spornych decydują Organizatorzy. Decyzje Organizatorów są ostateczne.

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej filozofikon.wordpress.com.

Reklamy