Regulamin konkursu „PopQuiz Filozoficzny”

Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu „PopQuiz Filozoficzny”, zwanego dalej „Quizem”, jest Koło Naukowe Studentów Filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Stowarzyszenie Krakowska Sieć Fantastyki.

2. Quiz skierowany jest do Uczestniczek i Uczestników Wydarzenia „Filozofikon 2016. Konwent i konferencja naukowa”, zwanego dalej „Wydarzeniem”.

3. Konkurs odbywa się w czasie trwania Wydarzenia i na jego terenie.

Uczestnictwo

4. Warunkiem wzięcia udziału w Quizie jest przybycie w wyznaczonej godzinie do wyznaczonego pomieszczenia i wpisanie się na listę uczestnictwa.

Zasady ogólne Quizu i jego rozstrzygnięcie

5. Zwycięzca/-y i/lub Zwyciężczyni(e) wytypowani będą na podstawie indywidualnie przyznawanych punktów.

6. Punkty przyznawane będą przez Prowadzących Quiz.

7. W przypadku remisu o sposobie rozstrzygnięcia Quizu decydują Prowadzący.

8. Decyzje Prowadzących są ostateczne i podlegają odwołaniu tylko do królowej Elżbiety X, władczyni Zjednoczonego Królestwa.

7. Quiz podzielony będzie na zróżnicowane według tematyki i zasad etapy, zwane dalej „Rundami”.

8. Dokładne zasady poszczególnych Rund Quizu, sposób i warunki przyznawania punktów będą wyjaśnione przez Prowadzących w toku Quizu przed każdą z Rund.

9. Uczestnictwo jest indywidualne. Punkty będą przyznawane tylko osobie udzielającej odpowiedzi.

10. W razie stwierdzenia wśród uczestników zachowań niezgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami uczciwości gry (fair play) Prowadzący rezerwują sobie prawo do wykluczenia łamiących te zasady Uczestniczek i Uczestników, zwanych dalej Delikwentkami lub Delikwentami, prawo do wyproszenia Delikwentów lub Delikwentek z pomieszczenia, w którym odbywa się Quiz, oraz prawo do oddania Delikwentek lub Delikwentów w ofierze bogu Akhaten.

11. Ogłoszenie wyników głosowania oraz wręczenie nagród odbędzie się zgodnie z punktem przewidzianym w Programie.

Postanowienia końcowe

12. W sprawach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie oraz w kwestiach spornych decydują Organizatorzy. Decyzje Organizatorów są ostateczne.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej filozofikon.wordpress.com.

Reklamy