Regulamin wydarzenia Filozofikon 2016. Konwent i konferencja naukowa

Informacje ogólne

1. Organizatorami wydarzenia Filozofikon 2016. Konwent i konferencja naukowa, zwanego dalej „Wydarzeniem”, są Koło Naukowe Studentów Filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Stowarzyszenie Krakowska Sieć Fantastyki.

2. Wydarzenie odbywa się 22 maja 2016 roku w Artetece Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w godzinach 10:00–16:00 oraz Pauzie In Garden w godzinach 10:00–20:00, znajdujących się w bdynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki przy ul. Rajskiej 12 (wejście od ul. Szujskiego).

3. Wydarzenie ma charakter niekomercyjny. Wstęp na Wydarzenie jest nieodpłatny.

Uczestnictwo

4. Każda Istota przybyła na Wydarzenie obowiązana jest niezwłocznie zgłosić się do stanowiska akredytacyjnego. Podczas akredytacji musi wylegitymować się ważnym dowodem tożsamości ze zdjęciem, podpisać listę akredytacyjną, odebrać i podpisać identyfikator oraz odebrać informator. Obsługa poza kolejnością odbywa się z uwagi na niepełnosprawność, ciążę lub w innych uzasadnionych przypadkach.

5. Istota niepełnoletnia pomiędzy 13. (włącznie) a 18. rokiem życia obowiązana jest przedłożyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Wydarzeniu. Każda Uczestniczka lub Uczestnik poniżej 13. roku życia musi być w towarzystwie osoby pełnoletniej.

6. Podpisanie listy akredytacyjnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, ze zgodą na udostępnienie Organizatorom swoich danych osobowych oraz ze zgodą na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku.

7. Organizatorzy, będąc jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.), informują Uczestników i Uczestniczki, że zebrane dane osobowe zostaną użyte wyłącznie do ewidencji na użytek Organizatorów oraz w przypadkach wynikających z niniejszego Regulaminu i nie będą udostępniane osobom trzecim. Uczestniczkom i Uczestnikom przysługuje wynikające z powyższej Ustawy prawo wglądu do danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Organizatorzy, mając na uwadze dobro i godność osobistą Uczestników i Uczestniczek, zapewniają, że wizerunek Istot obecnych na terenie Wydarzenia nie będzie wykorzystywany przez nich w celach zarobkowych. Uczestniczkom i Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

9. Identyfikator odebrany i podpisany podczas akredytacji musi być noszony w widocznym miejscu przez cały czas trwania Wydarzenia. Każda Istota obowiązana jest do okazania identyfikatora na wezwanie Organizatorów, a w przypadku jego zgubienia – do niezwłocznego zgłoszenia się do stanowiska akredytacyjnego. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy wydania duplikatu.

Bezpieczeństwo

10. Każdy Uczestnik lub Uczestniczka obowiązana jest do zachowania zgodnego z zasadami współżycia społecznego, w tym poszanowania przestrzeni osobistej innych, prawa do swobodnego i bezpiecznego uczestnictwa w Wydarzeniu, a także sprzątania po sobie i podporządkowania się decyzjom Organizatorów. Naruszanie niniejszego zobowiązania może skutkować usunięciem z terenu Wydarzenia.

11. Na terenie Wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i spożywania napojów alkoholowych, środków psychotropowych i odurzających, a także palenia tytoniu. Złamanie niniejszego zakazu skutkuje natychmiastowym usunięciem z terenu Wydarzenia.

12. Na teren Wydarzenia nie wolno wprowadzać zwierząt innych niż psy towarzyszące ani wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie zdrowia lub życia, a w tym broni: Air Soft Gun, „bezpiecznej”, białej, biologicznej, chemicznej, nuklearnej, palnej. Wszystkie imitacje i podobne akcesoria wymagają zgłoszenia Organizatorom podczas akredytacji.

13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Uczestniczki i Uczestników Wydarzenia. Za wszelkie szkody odpowiedzialność finansową i prawną ponoszą wyłącznie ich Sprawcy i Sprawczynie.

14. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia ani nie przewidują możliwości jego wykupienia. Każda Istota powinna wykupić je przed rozpoczęciem Wydarzenia we własnym zakresie.

15. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki.

16. Organizatorzy dokładają wszelkich starań o dostosowanie terenu Wydarzenia do potrzeb niepełnosprawnych. Uczestniczki i Uczestnicy proszeni są o niezajmowanie miejsc przeznaczonych dla niepełnosprawnych oraz o udzielanie wszelkiej potrzebnej pomocy.

17. W trakcie Wydarzenia funkcjonuje telefon zaufania, na który można zgłaszać przypadki naruszenia porządku i nietykalności osobistej. Istota dyżurująca pod telefonem ma udzielić skutecznej pomocy w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla Istoty zgłaszającej. Numer telefonu zaufania jest dostępny w informatorze.

Media

18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo utrwalania przebiegu Wydarzenia w formie zapisu dźwiękowego, fotograficznego oraz filmowego w celach naukowych, dokumentacyjnych i promocyjnych.

19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do używania zapisów przebiegu Wydarzenia zawierających wizerunek Uczestników i Uczestniczek w celach naukowych, dokumentacyjnych i promocyjnych bez konsultacji z zainteresowanymi Istotami, mając na uwadze ich dobro i godność osobistą.

20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczania plakatów oraz materiałów reklamowych na terenie Wydarzenia.

Program

21. Program Wydarzenia jest dostępny w serwisie filozofikon.wordpress.com, w informatorze oraz na stanowisku akredytacyjnym.

22. W trakcie Wydarzenia odbywają się konkursy: Fantastyczna Prelekcja oraz PopQuiz Filozoficzny. Regulaminy konkursów są dostępne w serwisie filozofikon.wordpress.com.

23. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i uzupełniania programu Wydarzenia.

Postanowienia końcowe

24. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie Istoty znajdujące się na terenie Wydarzenia. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować usunięciem z terenu Wydarzenia.

25. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu sprawują Organizatorzy oraz Obsługantki i Obsługanci.

26. Łamanie prawa na terenie Wydarzenia skutkuje natychmiastowym usunięciem z terenu Wydarzenia i poinformowaniem Policji wraz z przekazaniem danych osobowych posiadanych przez Organizatorów.

27. Każda Istota obowiązana jest również do przestrzegania Regulaminu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Krakowie, który znajduje się w serwisie rajska.info. Nieprzestrzeganie owego Regulaminu jest równoznaczne z naruszeniem niniejszego i podlega tym samym sankcjom.

28. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania i odpowiedzialności. Niniejszy Regulamin dostępny jest w serwisie filozofikon.wordpress.com oraz na stanowisku akredytacyjnym.

28. W sprawach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie oraz w kwestiach spornych decydują Organizatorzy. Decyzje Organizatorów są ostateczne.

29. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest w serwisie filozofikon.wordpress.com.

30. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Reklamy